Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijk strekkende tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de verkoper van de hand gewezen.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Een offertewordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dieniet binnen een maand is aanvaard, tenzij in de offerteanders is vermeld.

Artikel 3 - Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering van de koper; in geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 - Prijzen

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in binnen- en/of buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften, en mogen door de verkoper worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. De koper heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze verandering. De koper verplicht zich nimmer beneden de normale inkoopsprijzen voor de handel, zoals deze in de prijscourant van de verkoper zijn opgenomen, aan te bieden of te leveren.

Artikel 5 - Levering

Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd, ongeacht de oorzaak daarvan, geeft koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de koper de verkoper schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet de verkoper toerekenbaar ook niet aan deze termijn,dan kan de koper de overeenkomst ontbinden voorzover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst tot stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 8. Indien de leverancier van wie de verkoper de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in het product, geheel of ten- dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort danwel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kan worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend. In geval verkocht is met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijk betaling te vorderen, danwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade. Alleen de levering van zendingen magazijngoederen met factuurwaarde van meer dan € 1000,– exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis koper binnen Nederland en België. Alle zendingen buiten Nederland en België zijn af fabriek. Zendingen met een lagere factuurwaarde dan voormeld, geschiedt niet franco. Kan een verkoper een magazijnorder tot een waarde van tenminste € 1000,- inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in één zending versturen, dan moet levering plaatsvinden van alle deelzendingen franco huis koper binnen Nederland en België. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt worden of die de verkoper niet als magazijngoederen aanhoudt. Indien de koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten voor rekening van de koper. Voor zendingen beneden de franco grens van € 1000,- worden vrachtkosten berekend. Zendingen beneden € 56,– worden niet geleverd, behoudens in door de verkoper te bepalen uitzonderings-gevallen en bij nalevering van in notagoederen. Verzending geschiedt per door de verkoper te kiezen gelegenheid. Bij niet franco zendingen behoort de verkoper de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van de verkoper. Eventueel daaraan verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van de verkoper. Indien de emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 9 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden in levering op het terrein van verkoper binnen 3 maanden na dag van levering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper. De verkoper is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
• oplage tot 20.000 eenheden: 10%
• oplage van 20.000 eenheden en meer: 5%.

Artikel 6 - Zet-, druk- of andere proeven

De koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de verkoper terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Artikel 7 - Reclames

Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Bij gebreke daarvan is de verkoper niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert zonder toestemming van de verkoper terug te zenden. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient koper binnen 24 uur na ontvangst van die goederen daarvan melding te maken bij de verkoper.

Artikel 8 - Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespecificeerde opgave voor de afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie van de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 10% voor gemaakte kosten met een minimum van € 4,50 per geval. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden tot ten hoogste € 450.000,- in totaal per gebeurtenis danwel een letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het ingevolge de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie verkoper zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart verkoper te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

Artikel 10 - Betaling

Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum. De termijn van 14 dagen kan met 8 zichtdagen worden verlengd. Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de koper. In geval van te late betaling is de verkoper gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. de met de koper gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk na sommatie en in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. Indien de verkoper vóór òf tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 11 - Betalingskorting

Indien de verkoper de koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1% bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen acht dagen na factuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend van het eindbedrag van de desbetreffende factuur exclusief de vracht, verzekeringskosten, omzetbelasting en eventueel statiegeld. De termijn van acht dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan de verkoper verschuldigde betalingen terzake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent; waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de verkoper de koper dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de koper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. De verkoper, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

Artikel 13 - Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de verkoper en de koper wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 15 - Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Artikel 16 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in alinea 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.